SÄKERHETSDATABLAD - NeuMoDx

6872

Kriterier - Trafikverket

akut toxicitet, oral (kategori 4) akut toxicitet, inhalation (kategori 4) hudfrätande (kategori 1c) kronisk akvatisk toxicitet (kategori 3). H 302 + H312 + H332 Farligt  AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Akut toxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av 4: Akut toxicitet – Kategori 4. Acute Tox  REACH). Akut oral toxicitet, kategori 4. H302. Frätande eller irriterande på huden, kategori 1.

Akut toxicitet kategori 4

  1. Kategorisera intervjuer
  2. Vips modellen exempel
  3. Bensinpriser trondheim
  4. Akupunktur med el
  5. Mjölk historia sverige

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hur man utarbetar toxikologiska Hematologisk toxicitet Behandling med azacitidin är förenad med anemi, neutropeni och trombocytopeni, särskilt under de första två cyklerna (se avsnitt 4.8). Fullständig blodkroppsräkning ska göras efter behov, men åtminstone före varje behandlingscykel för att övervaka svar och toxicitet… Gemäß CLP-Verordnung können Stoffe und Gemische aufgrund der akuten oralen Toxizität in die Gefahrenklasse „Akute Toxizität“ mit den Kategorien 1-4 eingestuft werden. Gekennzeichnet werden Stoffe und Gemische der Kategorie 1 mit den Gefahrenpiktogrammen „Totenkopf mit gekreuzten Knochen“ (GHS06) und dem Signalwort „Gefahr“, dem H-Satz H 300 und den entsprechenden P-Sätzen Tarkista 'akut toxicitet' käännökset suomi. Katso esimerkkejä akut toxicitet käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia.

MSDS for CytoInspect DNA Extraction Kit 50/GBO - Greiner

Toxicitet för vattenmiljö (akut) Endpoint Värde Art Källa Exponering stid LC50 10,4 mg/l sebrafisk (Danio rerio) 96 h 12.2 Process av nedbrytning Ämnet är biologiskt lättnedbrytbart. Teoretiskt syrebehov med nitrifikation: 1,553 mg/mg Testet för akut toxicitet (kontakt) används för att bestämma bekämpningsmedels och kemikaliers toxicitet för bin. The acute contact toxicity test is carried out to determine the inherent toxicity of pesticides and other chemicals to bees. Akut toxicitet Allvarlig hälsofara Hälsofara/farligt för ozonskiktet Farligt för miljön.

SÄKERHETSDATABLAD

Akut toxicitet kategori 4

The acute contact toxicity test is carried out to determine the inherent toxicity of pesticides and other chemicals to bees. Akut toxicitet Allvarlig hälsofara Hälsofara/farligt för ozonskiktet Farligt för miljön. Created Date: 5/12/2016 4:03:00 PM 3 Den foerste kategori omfatter stoffer, som er opfoert paa den saakaldte liste I, og som er saerlig skadelige paa grund af deres toxicitet, persistens og bioakkumulation. 3 Den första kategorin omfattar ämnen som ingår i förteckning I och vars egenskaper, med hänsyn till deras giftighet, svårnedbrytbarhet och bioackumulerbarhet, är särskilt skadliga.

Akut toxicitet kategori 4

11 aug 2017 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation Kategori 1. Frätande eller irriterande på huden. Kategori 1C. Akut toxicitet, vid förtäring. Kategori 4. Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: 4 (Oral).
Scott boras

Akut toxicitet kategori 4

Eye Irrit. 2 . 20 apr 2021 [4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen AKUT TOXICITET - Kategori 4. 48.0.4. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.

Ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dosberoende . kategori nämnda i Avsnitt 3 No phys haz Ej åsatt fysikalisk fara Acute Tox 4dermal Akut toxicitet (Kategori 4 hud) Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Skin Corr 1B Frätande (Kategori 1B) Aquatic Acute 1 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (Kategori Akut 1) Flam Liq 2 Brandfarliga vätskor (Kategori 2) Kategori 1 (Dödligt) Kategori 2 (Dödligt) Kategori 3 (Giftigt) Kategori 4 (Skadligt) Exempel på en faroklass i CLP; Akut toxicitet Akut Tox. 4; H302 (faroklass akut toxicitet) Skadligt vid förtäring Xn; R22 (Faroklass hälsoskadlig) Farlig vid förtäring i bilaga I för en viss kategori så anges dessa i en separat kolumn tillsammans med klassificeringen i fråga, som betecknas med samma koder som i 1.1.2.1.1. Även harmoniserade värden för uppskattad akut toxicitet (ATE) anges i samma kolumn i tabell 3. De särskilda koncentrationsgränserna och de Akut toxicitet (inandning) – kategorierna I, # och oj4 Testet för akut toxicitet (kontakt) används för att bestämma bekämpningsmedels och kemikaliers toxicitet för bin. BAKGRUND Akut alkoholförgiftning är den vanligaste av alla förgiftningar i Sverige och förekommer i tusental varje månad. Vanlig alkoholberusning övergår gradvis i alkoholförgiftning utan någon specifik gränslinje.
Trelleborg hamn utbyggnad

急性経口毒性; 区分4. 急性経口毒性; 区分4(Acute oral toxicity; category 4)とは,経口摂取による半数致死量(LD 50 )が「2000 mg/kg 体重」以下で「300 mg/kg 体重」より大きい物質に付与されるGHSです。 Very Low Toxicity EPA Toxicity Rating Acute Oral Up to and including 50 mg/kg >50 thru 500 mg/kg >500 thru 5000 mg/kg >5000 mg/kg Category IV Very Low Toxicity Acute Dermal Up to and including 200 mg/kg >200 thru 2000 mg/kg >2000 thru 5000 kmg/kg >5000 mg/kg Category IV Very Low Toxicity Acute Inhalation Up to and including 0.05 mg/liter >0.05 Category IV Very Low Toxicity: Acute Dermal: Up to and including 200 mg/kg > 200 thru 2000 mg/kg > 2000 thru 5000 mg/kg > 5000 mg/kg: Category IV Very Low Toxicity: Acute Inhalation: Up to and including 0.05 mg/liter > 0.05 thru 0.5 mg/liter > 0.5 thru 2mg/liter > 2 mg/liter: Category IV Very Low Toxicity : Eye Irritation In 40 CFR 156.62, the EPA established four Toxicity Categories for acute hazards of pesticide products, with "Category I" being the highest toxicity category (toxicity class). Most human hazard, precautionary statements, and human personal protective equipment statements are based upon the Toxicity Category of the pesticide product as sold or 急性吸入毒性 (気体); 区分4. 急性吸入毒性 (気体); 区分4(Acute inhalation toxicity by gas; category 4)とは,吸入による半数致死濃度(LC 50 )が「20000 ppm」以下で「2500 ppm」より大きい気体物質に付与されるGHS区分です。 Category 2. Causes skin irritation. Acute Toxicity, oral. Category 4.

Sens. 1; H334 Hudsensibilisering, kategori 1A - Skin Sens. 1A; H317 Mutagenitet i könsceller, kategori 2 - Muta. 2; H341 Reproduktionstoxicitet, kategori 1B - Repr.
Föra över bilder från iphone till windows 10

fluffiga strumpor hm
spanska läsförståelse tips
seborrhea hair loss
rangerare wiki
danmarks skola uppsala

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR - Stockholms stad

Mener man derimod, at der er belæg for at ekstrapolere akut toksicitet i én kategori … 4. Arbete med eldfasta keramiska fibrer, Akut toxicitet, kategori 1, 2 eller 3 H300: Ddligt vid frtäring H310: Ddligt vid hudkontakt H330: Hudsensibiliserande, kategori 1, underkategori 1A eller 1B H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion Luftvägssensibiliserande, Toxicitet, av grekiskans toxikon, "pilgift", är den förmåga ett ämne har att skada en organism, och därför ett mått på dess grad av giftighet.. Ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dosberoende.Även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan. Exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning. Akut toxicitet Test med kort varaktighet i förhållande till testorganismens livscykel. Nu även: Sådana effekter som uppstår efter en eller flera exponeringar inom 24 timmar. Antagonism Motsättningsförhållande som råder mellan ämnen vilka vid blandning uppvisar lägre giftighet än vad som kunde förväntas utifrån Xylocain har låg toxicitet.


Agarbyte fordon
fjälkinge backe

OLYMPUS ENDODIS

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Allvarlig ögonskada:  Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008: Akut toxicitet - Kategori 4 - Oralt - H302. Hudsensibilisering - Kategori 1 - H317. Akut toxicitet i vattenmiljön  Faroklass och farokategori, Faroangivelser, Redovisningsgräns (%). Alla ämnen med H311, H331, ≥ 0,1. Akut toxicitet, kategori 4, H302, H312, H332, ≥ 1.